2015-03-19

Udostępnianie informacji niezamieszczonej w BIP na wniosek

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie, jest udostępniana na wniosek.

 

Termin, sposób i forma udostępnienia informacji publicznej na wniosek:

 

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Ośrodek powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych
z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje Ośrodek, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.

 

Gdzie przesłać wniosek:

 

Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Ośrodka Kultury i Sportu
w Żukowie w jeden z niżej wymienionych sposobów:

  • przesłać pocztą na adres: Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, ul. Mściwoja 6,
    83-330 Żukowo;
  • złożyć osobiście w Sekretariacie OKIS: adres jak powyżej;
  • przesłać na numer fax: 58 680 08 48; 58 736 62 01
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: okis@okis-zukowo.pl
  •  

Opłaty:

 

Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z wyjątkiem sytuacji, gdy w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, Ośrodek ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. Wówczas Ośrodek może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom.

W takim przypadku Ośrodek, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona
w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

 

Tryb odwoławczy:

 

Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 ust. 2ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. z 2014, poz. 782 z późn. zm.), następują w drodze decyzji Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie. Wówczas wnioskodawcy przysługuje odwołanie, które jest rozpatrywane w terminie 14 dni.

 

Wzór wniosku:

 

Poniżej można pobrać wzór wniosku o udostępnienie informacji publicznej.

Załączniki

  wzor_wniosku_o_info...czna OKIS.pdf 138,99 KB (pdf) szczegóły pobierz