2017-01-24

Struktura Organizacyjna Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie

Ośrodkiem zarządza, reprezentuje na zewnątrz i odpowiada za całokształt jego działalności dyrektor.

 

Dyrektor odpowiada w szczególności za:

 1. realizację zadań statutowych Ośrodka i opracowanie strategii rozwoju Ośrodka,
 2. gospodarkę finansową, w tym gospodarowanie mieniem Ośrodka,
 3. politykę kadrową,
 4. warunki pracy, bhp, zabezpieczenie ppoż. oraz inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

Dyrektor jest pracodawcą i bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników Ośrodka. Dyrektor zatrudnia i zwalnia pracowników instytucji oraz ustala szczegółowy zakres ich czynności i tryb załatwiania powierzonych im spraw, jak również ustala wynagrodzenie pracowników Ośrodka.

 

Dyrektora zastępuje w czasie jego nieobecności zastępca dyrektora, a w przypadku jednoczesnej nieobecności dyrektora i zastępcy, zastępstwo pełni upoważniony przez dyrektora pracownik.

 

Do zadań zastępcy dyrektora należy:

 1. przedkładanie koncepcji i kierunków działalności Ośrodka w zakresie upowszechniania kultury i sportu biorąc pod uwagę potrzeby środowiska,
 2. reprezentowanie i kierowanie Ośrodkiem w trakcie nieobecności dyrektora,
 3. pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania Ośrodka Kultury i Sportu w szczególności przygotowywanie wniosków o publiczne środki zewnętrzne,
 4. bezpośredni nadzór nad podległą komórką organizacyjną,
 5. współpraca z samorządowymi instytucjami kultury, stowarzyszeniami i organizacjami zajmującymi się działalnością kulturalną i sportową oraz animatorami ruchu społeczno-kulturalnego,
 6. koordynacja planowania i sprawozdawczości wewnętrznej.

Dyrektor wydaje zarządzenia regulujące funkcjonowanie Ośrodka.

 

Zastępca dyrektora uprawniony jest do wydawania podległej mu komórce organizacyjnej poleceń i instrukcji dotyczących wykonywania przypisanych jej zadan.

 

W Ośrodku wyodrębnia się następujące komórki organizacyjne:

 1. Dział merytoryczny,
 2. Dział finansowo-księgowy,
 3. Działa administracyjno-gospodarczy.

Dyrektor kieruje:

 1. Działem finansowo-księgowym,
 2. Działem administracyjno-gospodarczym.

Zastępca dyrektora kieruje działem merytorycznym.

 

W zależności od potrzeb mogą być tworzone inne działy lub stanowiska pracy.

 

Wszystkie komórki organizacyjne obowiązane są do współpracy przy realizacji zadań podejmowanych przez Ośrodek. Spory między komórkami rozstrzyga dyrektor.

Szczegółowy zakres zadań i obowiązków pracowników instytucji określa dyrektor Ośrodka w opisie zakresu czynności służbowych pracownika.

 

Do obowiązków działu merytorycznego należy:

 1. organizacja imprez kulturalnych, artystycznych i rekreacyjno-sportowych,
 2. organizacja konkursów, przeglądów, warsztatów, wystaw, koncertów,
 3. nadzór i prowadzenie zespołów i grup artystycznych działających przy Ośrodku,
 4. upowszechnianie amatorskiej twórczości artystycznej,
 5. promocja najciekawszych twórców kultury regionu,
 6. nadzór nad pracą instruktorów zajęć stałych,
 7. przygotowywanie i realizacja oferty zajęć stałych dla różnych grup wiekowych,
 8. sporządzanie preliminarzy imprez i rozliczanie zakupów na podstawie umów i faktur,
 9. pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł finansowania Ośrodka, w tym sponsorów,
 10. organizacja wolontariatu i współpraca z wolontariuszami działającymi na rzecz Ośrodka,
 11. nadzór merytoryczny nad zadaniami realizowanymi z dotacji przyznanych organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i sportu,
 12. wspieranie lokalnych inicjatyw kulturalnych i sportowych pod względem merytorycznym, organizacyjnym i realizacyjnym,
 13. prowadzenie własnej działalności wydawniczej mającej na celu upowszechnianie kultury i sztuki.

Do obowiązków Działu finansowo-księgowego należy:

 1. sporządzanie, przyjmowanie i kontrola obiegu dokumentów finansowo-księgowych,
 2. bieżące i rzetelne prowadzenie księgowości i sprawozdawczości finansowej,
 3. prowadzenie kasy Ośrodka,
 4. kontrola umów pod względem finansowym,
 5. naliczanie wynagrodzeń pracowniczych,
 6. naliczanie podatków i terminowe regulowanie zobowiązań,
 7. rozliczenia z ZUS, w tym: naliczanie składek, wypełnianie deklaracji rozliczeniowych, raportów imiennych, przekaz elektroniczny do ZUS,
 8. prowadzenie kart wynagrodzeń pracowniczych,
 9. sporządzanie inwentaryzacji,
 10. sporządzanie sprawozdawczości,
 11. systematyczne bieżące analizowanie gospodarki finansowej i przekazywanie aktualnych informacji dyrektorowi,
 12. wykonywanie zadań związanych z udzielaniem zamówień publiczmych,
 13. wydawanie zaświadczeń o zatrudnieniu,
 14. przygotowywanie dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy, zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
 15. sporządzanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia,
 16. przygotowywanie formularzy zgłoszeniowych do ubezpieczeń społecznych, zmian danych, korekt i wyrejestrowań z ubezpieczeń pracowników,
 17. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem dotacji organizacjom pozarządowym w zakresie kultury i sportu.

Do obowiązków Działu administracyjno-gospodarczego należy:

 1. prowadzenie spraw kanelaryjnych i sekretariatu,
 2. prowadzenie list obecności,
 3. prowadzenie ewidencji wyjść pracowników,
 4. sporządzanie planu urlopów,
 5. prowadzenie akt osobowych pracowników,
 6. realizowanie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania składnicy akt,
 7. zakup materiałów, urządzeń i innych artykułów niezbędnych do należytego funkcjonowania Ośrodka,
 8. najem, dzierżawa i udostępnianie pomieszczeń, środków transportu i sprzętu technicznego,
 9. prowadzenia spraw w zakresie utrzymania i nadzorowania obiektów będących we władaniu Ośrodka w tym boisk sportowych i Parku "Nad Jeziorkiem",
 10. dbałość o utrzymanie w sprawności technicznej mienia instytucji,
 11. nadzór nad prowadzeniem punktu informacji turystycznej,
 12. rozpowszechnianie informacji o działaniach i wydarzeniach prowadzonych przez Ośrodek,
 13. przygotowywanie informacji prasowych i materiałów promocyjnych,
 14. obsługa strony internetowej Ośrodka i jego profilu na portalach społecznościowych,
 15. koordynowanie systemu kontroli zarządczej,
 16. prowadzenie spraw związanych z realizacją Polityki Bezpieczeństwa Informacji obowiązującej w Ośrodku.

Załączniki

  Struktura Organizac...a schemat.pdf 206,69 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się