2015-02-16

Uchwala o nadaniu Statutu OKIS

Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Kultury
i Sportu w Żukowie.
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr
XXIV/433/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2008 r.w sprawie nadania Statutu dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 288), zmienionej Uchwałą Nr
XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 lutego 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka
Kultury w Żukowie – zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje § 2 i § 3 Uchwały Nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 24 lutego 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie
oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie, które stanowią:
1) "§ 2 W Uchwale Nr XXIV/432/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie w tytule uchwały, w § 1, § 2 użyte w różnej liczbie
i przypadkach wyrazy "Gminny Ośrodek Kultury w Żukowie" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie
i przypadkach wyrazami "Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie"."
2) "§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego."
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie
Adam Okrój

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Uchwała Nr XXIV/433/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.1)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.2) ) Rada Miejska
w Żukowie uchwala, co nastepuje:
§ 1.
Nadaje się Statut dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.3)
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
1) w brzmieniu nadanym przez § 1 z uchwały nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 lutego 2012 r. o zmianie
uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie (Dz. Urz. Woj. Pom.poz. 996), która weszła w życie z dniem 28.03.2012 r;
2) tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2012 r. poz. 406;
3) w brzmieniu nadanym przez § 1 z uchwały nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 lutego 2012 r. o zmianie
uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie (Dz. Urz. Woj. Pom.poz. 996), która weszła w życie z dniem 28.03.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr XXIV/433/2008
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 31 października 2008 r.
Statut Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie1)
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na
podstawie
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.);
2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
3. niniejszego statutu.
§ 2.
Organizatorem Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie jest Gmina Żukowo.
§ 3.
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, zwany dalej Ośrodkiem Kultury i Sportu w Żukowie, jest wpisany do
rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora i z chwilą wpisania do rejestru uzyskuje osobowość
prawną.
§ 4.
1. Siedzibą Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie jest miasto Żukowo.
2. Terenem działania Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie jest Gmina Żukowo.
3. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie może prowadzić działalność również na terenie kraju i poza jego
granicami.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działalności
§ 5.
1. Podstawowym celem Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie jest prowadzenie działalności kulturalnej,
polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
2. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie należy:
1) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
2) przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych,
3) tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w programach kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnosportowych,
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
5) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.

3. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie realizuje zadania poprzez:
1) inspirowanie, organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
2) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz rekreacji
i sportu - na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego,
3) inspirowanie oraz promowanie regionalnych osiągnięć amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej,
4) prowadzenie edukacji kulturalnej i estetycznej wśród dzieci i młodzieży,
5) prowadzenie zespołów artystycznych, warsztatów artystycznych i stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego
ruchu artystycznego,
6) dokształcanie i doskonalenie zawodowe animatorów i instruktorów społecznego ruchu kulturalnego,
7) współpracę z podmiotami samorządowymi, pozarządowymi i innymi przy realizacji programów kulturalnospołecznych,
artystycznych i rekreacyjno - sportowych,
8) prowadzenie ogólnopolskiej i międzynarodowej wymiany kulturalnej w oparciu o zawarte porozumienia,
9) tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i tradycji narodowych oraz kultury
regionalnej,
10) wymianę informacji dotyczących twórców, instytucji kultury, społecznego ruchu kulturalnego i ich otoczenia
cywilizacyjnego i krajobrazowego,
11) publikowanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki,
12) współpracę z mediami w dziedzinie edukacji i promocji kultury,
13) podejmowanie działań związanych z promocją Gminy Żukowo,
14) prowadzenie informacji turystycznej i kulturalnej,
15) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych.
4. W celu pomnożenia środków finansowych na działalność kulturalną - Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
może realizować odpłatne imprezy zlecone, prowadzić impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie
informacji, szkolenia, reklamy oraz działalność wydawniczą i inne działania gospodarcze.
5. Zadania określone w ust. 4 Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie realizuje zgodnie ze statutem
i obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 6.
1. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie jest zarządzany i reprezentowany na zewnątrz przez dyrektora.
2. Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie powołuje i odwołuje organizator.
3. Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu
pracy.
4. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie określa regulamin organizacyjny, nadawany
przez jego dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.
5. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie sprawuje Burmistrz Gminy Żukowo.
6. W Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie może być utworzone jedno stanowisko zastępcy drektora.
7. Zastepcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie po uzgodnieniu
z Burmistrzem Gminy Żukowo.


Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 7.
1. Źródłami finansowania Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie są:
1) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
w tym na utrzymanie obiektów i remonty;
2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji;
3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Przychodami Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze
sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje
podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 8.
1. Statut Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie nadaje organizator.
2. Zmiany statutu Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.
1) w brzmieniu nadanym przez § 1 z uchwały nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 lutego 2012 r. o zmianie
uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie (Dz. Urz. Woj. Pom.poz. 996), która weszła w życie z dniem 28.03.2012 r.

Załączniki

  Obwieszczenie Rady ... Żukowie.pdf 253,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady Miejs... Żukowie.pdf 160,33 KB (pdf) szczegóły pobierz