2015-02-16

Uchwala o nadaniu Statutu OKIS

Obwieszczenie
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 31 stycznia 2013 r.
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Kultury
i Sportu w Żukowie.
1. Na podstawie art.16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 z późn. zm.) ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr
XXIV/433/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2008 r.w sprawie nadania Statutu dla
Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2009 r. Nr 11, poz. 288), zmienionej Uchwałą Nr
XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 lutego 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu
dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka
Kultury w Żukowie – zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia.
2. Treść tekstu jednolitego nie obejmuje § 2 i § 3 Uchwały Nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 24 lutego 2012 r. o zmianie uchwały w sprawie nadania Statutu dla Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie
oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie, które stanowią:
1) "§ 2 W Uchwale Nr XXIV/432/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2008 r. w sprawie
utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie w tytule uchwały, w § 1, § 2 użyte w różnej liczbie
i przypadkach wyrazy "Gminny Ośrodek Kultury w Żukowie" zastępuje się użytymi w odpowiedniej liczbie
i przypadkach wyrazami "Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie"."
2) "§ 3 Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego."
Przewodniczący Rady
Miejskiej w Żukowie
Adam Okrój

Załącznik Nr 1 do Obwieszczenia
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Uchwała Nr XXIV/433/2008 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 31 października 2008 r.
w sprawie nadania Statutu dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.1)
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r.
Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu
i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.2) ) Rada Miejska
w Żukowie uchwala, co nastepuje:
§ 1.
Nadaje się Statut dla Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie - stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.3)
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Żukowo.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Pomorskiego.
1) w brzmieniu nadanym przez § 1 z uchwały nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 lutego 2012 r. o zmianie
uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie (Dz. Urz. Woj. Pom.poz. 996), która weszła w życie z dniem 28.03.2012 r;
2) tekst jednolity wymienionej ustawy został ogłoszony w Dz. U. z 2012 r. poz. 406;
3) w brzmieniu nadanym przez § 1 z uchwały nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 lutego 2012 r. o zmianie
uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie (Dz. Urz. Woj. Pom.poz. 996), która weszła w życie z dniem 28.03.2012 r.

Załącznik do Uchwały nr XXIV/433/2008
Rady Miejskiej w Żukowie
z dnia 31 października 2008 r.
Statut Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie1)
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1.
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie jest samorządową instytucją kultury działającą w szczególności na
podstawie
1. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.
zm.);
2. ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j.: Dz. U.
z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z późn. zm.),
3. niniejszego statutu.
§ 2.
Organizatorem Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie jest Gmina Żukowo.
§ 3.
Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie, zwany dalej Ośrodkiem Kultury i Sportu w Żukowie, jest wpisany do
rejestru instytucji kultury, prowadzonego przez organizatora i z chwilą wpisania do rejestru uzyskuje osobowość
prawną.
§ 4.
1. Siedzibą Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie jest miasto Żukowo.
2. Terenem działania Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie jest Gmina Żukowo.
3. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie może prowadzić działalność również na terenie kraju i poza jego
granicami.
Rozdział 2.
Przedmiot i zakres działalności
§ 5.
1. Podstawowym celem Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie jest prowadzenie działalności kulturalnej,
polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.
2. Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie należy:
1) rozpoznawanie oraz pobudzanie zainteresowań i potrzeb kulturalnych,
2) przygotowanie do tworzenia i odbioru wartości kulturalnych,
3) tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa w programach kulturalnych, artystycznych i rekreacyjnosportowych,
4) tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego,
5) edukacja kulturalna oraz popularyzacja wiedzy i sztuki.

3. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie realizuje zadania poprzez:
1) inspirowanie, organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
2) organizowanie i prowadzenie różnorodnych form działalności w dziedzinie kultury i sztuki oraz rekreacji
i sportu - na rzecz aktywnego spędzania czasu wolnego,
3) inspirowanie oraz promowanie regionalnych osiągnięć amatorskiej i profesjonalnej twórczości artystycznej,
4) prowadzenie edukacji kulturalnej i estetycznej wśród dzieci i młodzieży,
5) prowadzenie zespołów artystycznych, warsztatów artystycznych i stałą pomoc metodyczną dla amatorskiego
ruchu artystycznego,
6) dokształcanie i doskonalenie zawodowe animatorów i instruktorów społecznego ruchu kulturalnego,
7) współpracę z podmiotami samorządowymi, pozarządowymi i innymi przy realizacji programów kulturalnospołecznych,
artystycznych i rekreacyjno - sportowych,
8) prowadzenie ogólnopolskiej i międzynarodowej wymiany kulturalnej w oparciu o zawarte porozumienia,
9) tworzenie warunków do kultywowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego i tradycji narodowych oraz kultury
regionalnej,
10) wymianę informacji dotyczących twórców, instytucji kultury, społecznego ruchu kulturalnego i ich otoczenia
cywilizacyjnego i krajobrazowego,
11) publikowanie wydawnictw związanych z upowszechnianiem kultury i sztuki,
12) współpracę z mediami w dziedzinie edukacji i promocji kultury,
13) podejmowanie działań związanych z promocją Gminy Żukowo,
14) prowadzenie informacji turystycznej i kulturalnej,
15) organizowanie imprez o charakterze integracyjnym dla osób niepełnosprawnych.
4. W celu pomnożenia środków finansowych na działalność kulturalną - Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie
może realizować odpłatne imprezy zlecone, prowadzić impresariat artystyczny, wykonywać usługi w zakresie
informacji, szkolenia, reklamy oraz działalność wydawniczą i inne działania gospodarcze.
5. Zadania określone w ust. 4 Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie realizuje zgodnie ze statutem
i obowiązującymi przepisami prawa.
Rozdział 3.
Zarządzanie i organizacja
§ 6.
1. Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie jest zarządzany i reprezentowany na zewnątrz przez dyrektora.
2. Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie powołuje i odwołuje organizator.
3. Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu
pracy.
4. Organizację wewnętrzną Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie określa regulamin organizacyjny, nadawany
przez jego dyrektora, po zasięgnięciu opinii organizatora.
5. Nadzór nad działalnością Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie sprawuje Burmistrz Gminy Żukowo.
6. W Ośrodku Kultury i Sportu w Żukowie może być utworzone jedno stanowisko zastępcy drektora.
7. Zastepcę dyrektora powołuje i odwołuje dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie po uzgodnieniu
z Burmistrzem Gminy Żukowo.


Rozdział 4.
Gospodarka finansowa
§ 7.
1. Źródłami finansowania Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie są:
1) dotacje podmiotowe na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych,
w tym na utrzymanie obiektów i remonty;
2) dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji;
3) dotacje celowe na realizację wskazanych zadań i programów.
2. Przychodami Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie są przychody z prowadzonej działalności, w tym ze
sprzedaży składników majątku ruchomego, przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje
podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, środki otrzymane od osób
fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
Rozdział 5.
Postanowienia końcowe
§ 8.
1. Statut Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie nadaje organizator.
2. Zmiany statutu Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie mogą być dokonywane w trybie właściwym dla jego
uchwalenia.
1) w brzmieniu nadanym przez § 1 z uchwały nr XVII/158/2012 Rady Miejskiej w Żukowie z dnia 24 lutego 2012 r. o zmianie
uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie oraz o zmianie uchwały w sprawie utworzenia
Gminnego Ośrodka Kultury w Żukowie (Dz. Urz. Woj. Pom.poz. 996), która weszła w życie z dniem 28.03.2012 r.

Załączniki

  Obwieszczenie Rady ... Żukowie.pdf 253,36 KB (pdf) szczegóły pobierz
  Uchwała Rady Miejs... Żukowie.pdf 160,33 KB (pdf) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się