2016-11-24

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

 

Zgodnie z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. poz. 352) Dyrektor Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie określa zasady ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego

• podmiot wykorzystujący informację sektora publicznego ma obowiązek poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji,

• podmiot wykorzystujący informację sektora publicznego ma obowiązek poinformowania o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystanej,

• podmiot wykorzystujący informację sektora publicznego ma obowiązek dalszego udostępniania informacji w pierwotnie pozyskanej formie,

• Ośrodek Kultury i Sportu w Żukowie ponosi odpowiedzialność wyłącznie za przekazywane informacje i ich aktualność jedynie w pierwotnej formie i według stanu na dzień jej udostępnienia – nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego w sposób naruszający prawo oraz za rezultaty przetworzenia informacji sektora publicznego.

 

Od decyzji wydawanych przez Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, stronie służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gdańsku za pośrednictwem Dyrektora Ośrodka Kultury i Sportu w Żukowie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Zgodnie z art. 25 ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego, w zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.).

Do skarg rozpatrywanych w postępowaniach o ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 718, z późn. zm.), z tym, że:

1) przekazanie akt i odpowiedzi na skargę następuje w terminie 15 dni od dnia otrzymania skargi;

2) skargę rozpatruje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania akt wraz z odpowiedzią na skargę.